Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel d’Aix-En-Provence (Francúzsko) 23. októbra 2018 – trestné konanie proti B S a C A

(vec C-663/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel d’Aix-En-Provence

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

B S a C A

Ďalší účastníci konania: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Prejudiciálna otázka

Majú sa nariadenia 1307/20131 a 1308/20132 , ako aj zásada voľného pohybu tovaru, vykladať tak, že výnimky zavedené vyhláškou z 22. augusta 1990 tým, že obmedzujú pestovanie pravého konope, jeho priemyselné spracovanie a jeho uvedenie na trh, len na vlákno a semená, zavádzajú obmedzenie, ktoré nie je v súlade s právom Spoločenstva?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, s. 608).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, s. 671).