Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Francija) 23. oktobra 2018 – kazenski postopek proti B S in C A

(Zadeva C-663/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Stranke v postopku v glavni stvari

B S in C A

Drugi stranki: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba uredbi 1307/20131 in 1308/20132 ter načelo prostega pretoka blaga razlagati tako, da določbe o odstopanju iz odloka z dne 22. avgusta 1990 s tem, da gojenje konoplje, njeno industrijsko rabo in trženje omejujejo na tkiva in semena, pomenijo omejitev, ki ni v skladu s pravom Unije?

____________

1 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL 2013, L 347, str. 608).

2 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL 2013, L 347, str. 671).