Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

Sprawa C543/18 RX

HG

przeciwko

Komisji Europejskiej

Szczególna procedura kontroli orzeczenia

Streszczenie – Orzeczenie Trybunału (izba właściwa w zakresie szczególnej procedury kontroli) z dnia 17 września 2018 r.

Szczególna procedura kontroli orzeczeń – Przedmiot szczególnej procedury kontroli orzeczeń – Mianowanie sędziego – Możliwość przeprowadzenia incydentalnej kontroli zgodności z prawem – Warunki

(art. 256 ust. 2 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 62; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 193 § 4)

Szczególna procedura kontroli dotyczyć będzie zagadnienia, czy w szczególności w świetle ogólnej zasady pewności prawa wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2018 r., HG/Komisja (T 693/16 P, niepublikowany, EU:T:2018:492) narusza jedność lub spójność prawa Unii ze względu na to, że Sąd ten orzekł jako sąd odwoławczy, iż izba, która wydała wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 r., HG/Komisja (F 149/15, EU:F:2016:155), obradowała w nieprawidłowym składzie z powodu uchybienia związanego z procedurą mianowania jednego z jej członków, co spowodowało naruszenie ustanowionej w art. 47 akapit drugi zdanie pierwsze Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zasady sędziego powołanego zgodnie z prawem.

Szczególna procedura kontroli dotyczyć będzie w szczególności zagadnienia, czy podobnie jak akty, o których mowa w art. 277 TFUE, mianowanie sędziego może podlegać incydentalnej kontroli zgodności z prawem lub czy taka incydentalna kontrola zgodności z prawem jest – co do zasady lub po upływie określonego czasu – wykluczona lub ograniczona do niektórych rodzajów nieprawidłowości w celu zapewnienia pewności prawa i powagi rzeczy osądzonej.

(zob. pkt 2 sentencji)