Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

Mål C543/18 RX

HG

mot

Europeiska kommissionen

”Omprövning”

Sammanfattning – Domstolens beslut (omprövningsavdelningen) av den 17 september 2018

Omprövning – Föremålet för omprövning – Utnämning av en domare – Möjlighet till lagenlighetsprövning i samband med prövningen av giltigheten av ett domstolsavgörande – Villkor

(Artikel 256.2 FEUF; domstolens stadga, artikel 62; domstolens rättegångsregler, artikel 193.4)

Omprövningen ska avse frågan huruvida den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 19 juli 2018, HG/kommissionen (T‑693/16 P, ej publicerad, EU:T:2018:492), särskilt mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, medför en risk för att enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten undergrävs, genom att tribunalen i målet om överklagande slagit fast att personaldomstolens sammansättning när den meddelade dom av den 19 juli 2016, HG/kommissionen, (F‑149/15, EU:F:2016:155), hade fastställts på ett rättsstridigt sätt, eftersom det förekommit brister som påverkat förfarandet för att utse en av domarna i denna sammansättning, vilket inneburit ett åsidosättande av principen om en oavhängig och opartisk domstol som inrättats enligt lag vilken anges i artikel 47 andra stycket första meningen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Omprövningen ska särskilt avse frågan huruvida, i likhet med sådana akter som avses i artikel 277 FEUF, utnämningen av en domare kan bli föremål för lagenlighetsprövning i samband med prövningen av giltigheten av ett domstolsavgörande eller om en sådan prövning – av princip eller efter det att en viss tid förflutit – inte kan ske eller om den är begränsad till vissa typer av brister för att säkerställa stabila rättsförhållanden och rättskraft.

(se punkt 2 i domslutet)