Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

Дело C542/18 RX

Erik Simpson

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Преразглеждане“

Резюме — Решение на Съда (състав по преразглеждането) от 17 септември 2018 г.

Преразглеждане — Предмет на преразглеждане — Назначаване на съдия — Възможност за инцидентетен контрол за законосъобразност — Условия

(член 256, параграф 2 ДФЕС; член 62 от Статута на Съда; член 193, параграф 4 от Процедурния правилник на Съда)

Преразглеждането ще се отнася до въпроса дали с оглед специално на общия принцип на правна сигурност решение на Общия съд на Европейския съюз от 19 юли 2018 г., Simpson/Съвет (T‑646/16 Р, непубликувано, EU:T:2018:493) засяга единството или съгласуваността на правото на Съюза, доколкото Общият съд в качеството на юрисдикция по обжалването е решил, че решаващият състав, който е постановил определението на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 24 юни 2016 г., Simpson/Съвет (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), е бил нередовно сформиран, тъй като е имало нередовност, засягаща процедурата по назначаване на един от членовете на състава, водеща до нарушение на принципа на законоустановеност на съда, закрепен в член 47, втора алинея, първо изречение от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Преразглеждането ще се съсредоточи по-конкретно над въпроса дали подобно на актовете по член 277 ДФЕС назначаването на съдия може да бъде предмет на инцидентен контрол за законосъобразност, или такъв инцидентен контрол за законосъобразност — по принцип или след изтичането на определен период от време — е изключен или ограничен до някои видове нередности, за да се осигури правната стабилност и силата на пресъдено нещо.

(вж. т. 2 от диспозитива)