Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

Sag C-542/18 RX

Erik Simpson

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Fornyet prøvelse«

Sammendrag – Domstolens beslutning (Afdeling med Ansvar for Beslutninger om Fornyet Prøvelse) af 17. september 2018

Fornyet prøvelse – genstand for fornyet prøvelse – udnævnelse af en dommer – mulighed for at være genstand for en indirekte legalitetskontrol – betingelser

(Art. 256, stk. 2, TEUF; statutten for Domstolen, art. 62; Domstolens procesreglement, art. 193, stk. 4)

Den fornyede prøvelse skal vedrøre spørgsmålet, om Den Europæiske Unions Rets dom af 19. juli 2018, Simpson mod Rådet (T-646/16 P, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:493), navnlig henset til det almindelige retssikkerhedsprincip, påvirker EU-rettens ensartede anvendelse eller sammenhæng, idet Retten som appelinstans fastslog, at det dommerkollegium, der afsagde Retten for EU-Personalesagers kendelse af 24. juni 2016, Simpson mod Rådet (F-142/11 RENV, EU:F:2016:136), ikke var lovligt sat på grund af en ulovlighed, der påvirkede udnævnelsesproceduren for et af medlemmerne af dette dommerkollegium, som medførte en tilsidesættelse af princippet om en domstol oprettet ved lov, der er fastsat i artikel 47, stk. 2, første punktum, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Den fornyede prøvelse skal navnlig vedrøre spørgsmålet, om udnævnelsen af en dommer, i lighed med de retsakter, der er omhandlet i artikel 277 TEUF, kan være genstand for en indirekte legalitetskontrol, eller om en sådan indirekte legalitetskontrol – principielt eller efter at der er forløbet en vis periode – er udelukket eller begrænset til bestemte former for ulovligheder for at sikre den retlige stabilitet og retskraften.

(jf. beslutningens punkt 2)