Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

Asia C-542/18 RX

Erik Simpson

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Uudelleenkäsittely

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen päätös (uudelleenkäsittelyjaosto) 17.9.2018

Uudelleenkäsittely – Uudelleenkäsittelyn kohde – Tuomarin nimittäminen – Mahdollisuus olla liitännäisen laillisuusvalvonnan kohteena – Edellytykset

(SEUT 256 artiklan 2 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 62 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 193 artiklan 4 kohta)

Uudelleenkäsittely koskee sitä, vahingoittaako – muun muassa oikeusvarmuuden yleinen periaate huomioiden – Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 19.7.2018 antama tuomio Simpson v. neuvosto (T-646/16 P, ei julkaistu, EU:T:2018:493) unionin oikeuden yhtenäisyyttä tai johdonmukaisuutta, koska kyseinen tuomioistuin katsoi muutoksenhakutuomioistuimena, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen ratkaisukokoonpano, joka antoi 24.6.2016 määräyksen Simpson v. neuvosto (F-142/15 RENV, EU:F:2016:136), oli muodostettu sääntöjenvastaisesti sillä perusteella, että ratkaisukokoonpanon yhden jäsenen nimitysmenettelyssä oli tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka merkitsi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetun laillisesti perustetun tuomioistuimen periaatteen loukkaamista.

Uudelleenkäsittely koskee erityisesti sitä, voiko tuomarin nimitys – SEUT 277 artiklassa tarkoitettujen toimien tavoin – olla liitännäisen laillisuusvalvonnan kohteena vai onko tällainen liitännäinen laillisuusvalvonta lähtökohtaisesti tai tietyn ajanjakson päättymisen jälkeen suljettu pois tai rajattu tietyntyyppisiin sääntöjenvastaisuuksiin oikeusvarmuuden ja oikeusvoiman varmistamiseksi.

(ks. tuomiolauselman 2 kohta)