Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

Cauza C542/18 RX

Erik Simpson

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Reexaminare”

Sumar – Decizia Curții (Camera de reexaminare) din 17 septembrie 2018

Reexaminare – Obiectul reexaminării – Numirea unui judecător – Posibilitatea de a face obiectul unui control de legalitate incident – Condiții

[art. 265 alin. (2) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 62; Regulamentul de procedură al Curții, art. 193 alin. (4)]

Reexaminarea va viza chestiunea dacă, având în vedere în special principiul general al securității juridice, Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 19 iulie 2018, Simpson/Consiliul (T‑646/16 P, nepublicată, EU:T:2018:493), aduce atingere unității sau coerenței dreptului Uniunii în măsura în care Tribunalul, ca instanță de recurs, a apreciat că completul de judecată care a dat Ordonanța Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 24 iunie 2016, Simpson/Consiliul (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), era compus în mod nelegal pentru motivul unei neregularități care afectează procedura de numire a unuia dintre membrii acestui complet, care determină o încălcare a principiului judecătorului legal consacrat la articolul 47 al doilea paragraf prima teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Reexaminarea va privi în special aspectul dacă, la fel ca actele vizate la articolul 277 TFUE, numirea unui judecător poate face obiectul unui control de legalitate incident sau dacă un astfel de control de legalitate incident este – în principiu sau după scurgerea unei anumite perioade – exclus sau limitat la anumite tipuri de neregularități în scopul de a se asigura stabilitatea juridică și autoritatea de lucru judecat.

(a se vedea dispozitiv 2)