Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2018 – Dyson/Komisia

(vec T-544/13 RENV)1

(„Smernica 2010/30/EÚ – Udávanie spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch – Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica – Označovanie vysávačov energetickými štítkami – Základný prvok splnomocňovacieho aktu“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dyson Ltd (Malmesbury, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Carlin, barrister, E. Batchelor a M. Healy, solicitors, za právnej pomoci A. Patsa, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, K. Hermann a K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami (Ú. v. EÚ L 192, 2013, s. 1)

Výrok rozsudku

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami, sa zrušuje.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov vzniknutých v odvolacom konaní na Súdnom dvore.

____________

1 Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.