Language of document :

Tribunalens dom av den 8 november 2018 – Dyson mot kommissionen

(Mål T-544/13 RENV)(1 )

(”Direktiv 2010/30/EU – Märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser – Kommissionens delegerade förordning om komplettering av direktivet – Energimärkning av dammsugare – En väsentlig del av en delegeringsakt”)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Dyson Ltd (Malmesbury, Förenade kungariket) (ombud: F. Carlin, barrister, E. Batchelor och M. Healy, solicitors, biträdda av advokaten A. Patsa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, K. Herrmann och K. Talabér-Ritz)

Saken

Angående en talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF och som avser ogiltigförklaring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare (EUT L 192, 2013, s. 1),

Domslut

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som har uppkommit i målet om överklagande vid domstolen.

____________

(1 ) EUT C 344, 23.11.2013.