Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 7. novembri 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Ungari

(kohtuasi C-171/17)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2006/123/EÜ – Artiklid 15–17 – ELTL artikkel 49 – Asutamisvabadus – ELTL artikkel 56 – Teenuste osutamise vabadus – Riigisisene mobiilimaksete süsteem – Monopol)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Bottka ja H. Tserepa-Lacombe)

Kostja: Ungari (esindajad: M. Z. Fehér ja G. Koós)

Resolutsioon

Kuna Ungari kehtestas ja jättis jõusse riikliku mobiilimaksete süsteemi, mis on reguleeritud 2011. aasta seadusega nr CC riikliku mobiilimaksete süsteemi kohta (nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény) ja valitsuse dekreediga nr 356/2012, mis käsitleb selle seaduse rakendamist (356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról), siis on Ungari rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul artikli 15 lõike 2 punktist d ning ELTL artiklist 56.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni ja Ungari kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 231, 17.7.2017.