Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 7. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija

(Lieta C-171/17) 1

(Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2006/123/EK – 15. līdz 17. pants – LESD 49. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – LESD 56. pants – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Valsts mobilo maksājumu sistēma – Monopols)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: V. Bottka un H. Tserepa-Lacombe)

Atbildētāja: Ungārija (pārstāvji: M. Z. Fehér un G. Koós)

Rezolutīvā daļa

Ieviešot un atstājot spēkā mobilo maksājumu valsts sistēmu, ko reglamentē nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (2011. gada Likums Nr. CC par mobilo maksājumu valsts sistēmu) un 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról (Valdības dekrēts Nr. 356/2012, ar ko īsteno 2011. gada Likumu par mobilo maksājumu valsts sistēmu), Ungārija nav izpildījusi pienākumus, kuri tai ir uzlikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū 15. panta 2. punkta d) apakšpunktu un ar LESD 56. pantu.

Prasību pārējā daļā noraidīt.

Eiropas Komisija un Ungārija katra pati sedz savus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 OV C 231, 17.7.2017.