Language of document :

Жалба, подадена на 11 септември 2018 г. от Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 11 юли 2018 г. по дело T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Европейска комисия

(Дело C-568/18 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (представители: S. Altenschmidt, D. Jacob, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд от 11 юли 2018 г. по дело T-643/13,

да отмени решението на Комисията от 15 септември 2013 г. с референтен номер GestDem 2013/1504,

при условията на евентуалност да отмени решението на Общия съд и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква следните основания:

Общият съд не е спазил изискванията на Регламент (ЕО) № 1367/20061 за отказ на свободния достъп до информация за околната среда. Тълкувал е твърде широко с оглед на изискванията на Орхуската конвенция основанията за отказ по член 4, параграф 2, първи тире от Регламент (ЕО) № 1049/20012 във връзка с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1367/2006. Общият съд неправилно приел, че информацията относно въглеродната ефективност на дадена промишлена инсталация била чувствителна търговска информация.

Общият съд пренебрегнал в нарушение на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 и член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 наличието на информация за околната среда относно емисиите.

Общият съд не е разгледал по подходящ начин и изтъкнатия от жалбоподателя по-висш обществен интерес за достъп до въпросната информация за околната среда.

____________

1 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността, ОВ L 264, 2006 г., стр. 13.

2 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ОВ L 145, 2001 г., стр. 43.