Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. září 2018 Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 11. července ve věci T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH v. Evropská komise

(Věc C-568/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (zástupci: S. Altenschmidt, D. Jacob, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2018 ve věci T-476/12;

- určit neplatnost rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2013 se spisovou značkou GestDem 2013/1504;

- podpůrně zrušit rozsudek Tribunálu a vrátit mi věc zpět.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uvádí následující důvody kasačního opravného prostředku:

1. Tribunál nesplnil požadavky nařízení (ES) č. 1367/20061 pro odmítnutí volného přístupu k informacím o životním prostředí. Vyložil důvod pro odmítnutí podle čl. 4 odst. 2 první odrážky nařízení (ES) č. 1049/20012 ve spojení s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1367/2006 s ohledem na ustanovení Aarhuské úmluvy příliš široce. Tribunál vychází nesprávně z toho, že informace o uhlíkové výkonnosti průmyslového zařízení jsou citlivé obchodní informace.

2. Tribunál nepřihlédl k existenci informací o životním prostředí týkajícím se emisí, čímž porušil čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1367/2006 a čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001.

3. Tribunál krom toho ani dostatečně nezohlednil převažující veřejný zájem na přístupu k dotčeným informacím o životním prostředí, který navrhovatelka uvedla.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství, Úř. věst. 2006, L 264, s. 13.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úř. věst.2001, L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331).