Language of document :

Appel iværksat den 11. september 2018 af Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 11. juli 2018 i sag T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH mod Europa-Kommissionen

(Sag C-568/18 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (ved Rechtsanwälte S. Altenschmidt og D. Jacob)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 11. juli 2018 i sag T-643/13 ophæves.

Kommissionens afgørelse af 15. september 2013 med journalnummer GestDem 2013/1504 annulleres.

Subsidiært ophæves Rettens dom, og sagen hjemvises til Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har gjort følgende anbringender gældende:

1.    Retten har tilsidesat kravene i forordning (EF) nr. 1367/2006 1 , idet den har afslået at give fri aktindsigt i miljøoplysninger. Den har fortolket afslagsgrunden i artikel 4, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 1049/2001 2 , sammenholdt med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1367/2006 for bredt i lyset af Århuskonventionens krav. Retten har retligt fejlagtigt lagt til grund, at oplysningerne vedrørende et industrianlægs CO2-effektivitet er følsomme forretningsoplysninger.

2.    Retten har, idet den har tilsidesat artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1367/2006 og artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001, underkendt, at der foreligger miljøoplysninger om emissioner.

3.    Retten har i øvrigt heller ikke på passende måde taget hensyn til den af appellanten anførte mere tungtvejende offentlige interesse i aktindsigt i de omhandlede miljøoplysninger.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6.9.2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT 2006, L 264, s. 13).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).