Language of document :

Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH 11. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-643/13: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-568/18 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (esindajad: advokaadid S. Altenschmidt ja D. Jacob)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 11. juuli 2018. aasta otsus kohtuasjas T-643/13;

tühistada komisjoni 15. septembri 2013. aasta otsus GestDem 2013/1504;

teise võimalusena tühistada Üldkohtu otsus ja saata asi tagasi Üldkohtusse.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab järgmised väited:

1. Üldkohus on jätnud tähelepanuta määrusest (EÜ) nr 1367/20061 tulenevad nõuded keeldumise kohta lubada keskkonnainfoga tutvuda. Üldkohus on Århusi konventsiooni nõudeid silmas pidades liiga laialt tõlgendanud keeldumise alust, mis tuleneb määruse (EÜ) nr 1049/20012 artikli 4 lõike 2 esimesest taandest koostoimes määruse nr 1367/2006 artikli 6 lõikega 1. Üldkohus lähtub ekslikult sellest, et teave tööstusettevõtte CO2 tõhususe kohta on tundlik äriteave.

2. Üldkohus on vastuolus määruse (EÜ) nr 1367/2006 artikli 6 lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõikega 2 jätnud tähelepanuta heitmeid puudutava keskkonnateabe olemasolu.

3. Üldkohus ei ole nõuetekohaselt arvesse võtnud ka apellandi viidatud ülekaalukat avalikku huvi saada õigus tutvuda kõnealuse keskkonnateabega.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes, ELT 2006, L 264, lk 13.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele, EÜT2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331.