Language of document :

Valitus, jonka Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH on tehnyt 11.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-643/13, Rogesa v. komissio, 11.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-568/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (edustaja: S. Altenschmidt ja D. Jacob, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-643/13 11.7.2018 antaman tuomion

kumoamaan komission 15.9.2013 tekemän päätöksen, jonka viitenumero on GestDem 2013/1504

toissijaisesti kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion ja palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää seuraavat valitusperusteet:

1. Unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon asetuksen (EY) N:o 1367/20061 mukaisia vaatimuksia ympäristötietojen vapaan saatavuuden epäämiseksi. Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi liian laajasti asetuksen (EY) N:o 1049/20012 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua epäämisperustetta luettuna yhdessä asetuksen (EY) N:o 1367/2006 6 artiklan 1 kohdan kanssa Århusin yleissopimuksen määräysten valossa. Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ottaessaan lähtökohdaksi sen, että teollisuuslaitoksen hiilidioksidipäästöjä koskevat tiedot ovat kaupallisesti arkaluonteisia tietoja.

2. Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen (EY) N:o 1367/2006 6 artiklan 1 kohtaa ja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohtaa jättäessään ottamatta huomioon päästöjä koskevien ympäristötietojen olemassaolon.

3. Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään ottanut riittävästi huomioon kyseessä olevien ympäristötietojen saatavuuteen liittyvää ylivoimaista yleistä etua, johon valittaja vetoaa.

____________

1 Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6.9.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006 (EUVL 2006, L 264, s. 13).

2 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL 2001, L 145, s. 43).