Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-643/13. sz., Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH kontra Európai Bizottság ügyben 2018. július 11-én hozott ítélete ellen a Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH által 2018. szeptember 11-én benyújtott fellebbezés

(C-568/18 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (képviselők: S. Altenschmidt, D. Jacob ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-643/13. sz. ügyben hozott, 2018. július 11-i ítéletét;

semmisítse meg a Bíróság 2013. szeptember 15-i GestDem 2013/1504 referenciaszámú határozatát;

másodlagosan helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét, és az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a következő jogalapokra hivatkozik:

1. A Törvényszék tévesen értelmezte azokat a követelményeket, amelyeket az 1367/2006/EK rendelet1 a környezetre vonatkozó információkhoz való szabad hozzáférés megtagadását érintően előír. A Törvényszék az 1049/2001/EK rendelet2 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében szereplő megtagadási indokot az 1367/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével összefüggésében az Aarhusi Egyezmény előírásainak fényében túlságosan tágan értelmezte. A Törvényszék jogellenesen állapította meg, hogy az ipari létesítmények szénhatékonyságára vonatkozó információk érzékeny üzleti információknak minősülnek.

2. A Törvényszék az 1367/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének és az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megsértésével tévesen értelmezte, hogy mikor van szó a kibocsátásokat érintő környezeti információról.

3. A Törvényszék egyébiránt a környezetre vonatkozó, szóban forgó információhoz való hozzáféréshez fűződő és a fellebbező által alátámasztott nyomós közérdeket nem vette figyelembe arányos módon.

____________

1 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 264., 13. o.).

2 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).