Language of document :

2018 m. rugsėjo 11 d. Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-643/13 Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH / Europos Komisija

(Byla C-568/18 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, atstovaujama advokatų S. Altenschmidt, D. Jacob

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-643/13,

panaikinti 2013 m. rugsėjo 15 d. Komisijos sprendimą GestDem 2013/1504,

nepatenkinus šių reikalavimų, panaikinti Bendrojo teismo sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi šiais pagrindais:

Bendrasis Teismas nepaisė Reglamente (EB) Nr. 1367/20061 numatytų reikalavimų, keliamų atsisakymui leisti susipažinti su informacija apie aplinką. Jis pernelyg plačiai aiškino Reglamento (EB) Nr. 1049/20012 4 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje, siejamoje su Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 6 straipsnio 1 dalimi, numatytą neleidimo susipažinti pagrindą, atsižvelgdamas į Orhuso konvencijos nuostatas. Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą manydamas, kad informacija apie pramoninio įrenginio išmetamą CO2 kiekį yra slapta komercinė informacija.

Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 6 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį, nes neįvertino informacijos apie teršalų išmetimą į aplinką.

Bendrasis Teismas taip pat netinkamai atsižvelgė į apeliantės nurodytą viršesnį viešąjį interesą susipažinti su nagrinėjama informacija apie aplinką.

____________

1 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006, p. 13).

2 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).