Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 11 september 2018 door Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 11 juli 2018 in zaak T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH / Commissie

(Zaak C-568/18 P)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (vertegenwoordigers: S. Altenschmidt, D. Jacob, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

- het arrest van het Gerecht van 11 juli 2018 in zaak T-476/12 vernietigen;

- het besluit van de Commissie van 15 september 2013 met kenmerk GestDem 2013/1504 nietig verklaren;

- subsidiair, het arrest van het Gerecht vernietigen en de zaak naar het Gerecht terugverwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante voert de volgende middelen aan:

1. Het Gerecht heeft de vereisten van verordening (EG) nr. 1367/20061 voor de weigering van vrije toegang tot milieu-informatie onjuist beoordeeld. Het heeft de weigeringsgrond in artikel 4, lid 2, eerste streepje, van verordening (EG) nr. 1049/20012 , gelezen in samenhang met artikel 6, lid 1, van verordening (EG) nr. 1367/2006 te ruim uitgelegd in het licht van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus. Het Gerecht gaat er ten onrechte van uit dat de informatie over de CO2-efficiëntie van een industriële installatie commercieel gevoelige informatie is.

2. Het Gerecht heeft in strijd met artikel 6, lid 1, van verordening (EG) nr. 1367/2006 en artikel 4, lid 2, van verordening (EG) nr. 1049/2001 het bestaan van milieu-informatie over emissies niet erkend.

3. Het Gerecht heeft bovendien onvoldoende rekening gehouden met het door rekwirante aangevoerde hoger openbaar belang van toegang tot de betrokken milieu-informatie.

____________

1     Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen, PB 2006, L264, blz. 13.

2     Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43.