Language of document :

Odvolanie podané 11. septembra 2018: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júla 2018 vo veci T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Európska komisia

(vec C-568/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (v zastúpení: S. Altenschmidt, D. Jacob, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 vo veci T-643/13,

vyhlásil rozhodnutie Komisie z 15. septembra 2013 oznámené pod číslom GestDem 2013/1504,

subsidiárne zrušil rozsudok Všeobecného súdu a vrátil vec Všeobecnému súdu.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza tieto odvolacie dôvody:

Všeobecný súd nezohľadnil požiadavky nariadenia (ES) č. 1367/20061 kladené na odmietnutie voľného prístupu k informáciám v oblasti životného prostredia. So zreteľom na ustanovenia Aarhuského dohovoru príliš extenzívne vyložil dôvod odmietnutia uvedený v článku 4 ods. 2 prvej zarážke nariadenia (ES) č. 1049/20012 v spojení s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1367/2006. Všeobecný súd právne nesprávne konštatoval, že informácie týkajúce sa účinnosti CO2 priemyselného zariadenia sú citlivými obchodnými informáciami.

Všeobecný súd tým, že nezohľadnil existenciu informácií v oblasti životného prostredia týkajúcich sa emisií, porušil článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1367/2006 a článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Všeobecný súd primerane nezohľadnil ani prevažný verejný záujem na prístupe k predmetným informáciám v oblasti životného prostredia, ktorý uviedla odvolateľka.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva

(Ú. v. EÚ L 264, 2006, s. 13).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).