Language of document :

Överklagande ingett den 11 september 2018 av Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 11 juli 2018 i mål T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH mot europeiska kommissionen

(Mål C-568/18 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (ombud: S. Altenschmidt, D. Jacob, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

i första hand upphäva tribunalens dom av den 11 juli 2018 i mål T-643/13, och

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 15 september 2013 med aktbeteckning GestDem 2013/1504, och

i andra hand upphäva tribunalens dom och återförvisa målet till tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar följande grunder:

Tribunalen har åsidosatt kraven enligt förordning (EG) nr 1367/20061 genom att inte tillerkänna fri tillgång till miljöinformation. Den har gjort en för vid tolkning av den grund för att neka tillgång som avses i artikel 4.2 första strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/2001,2 jämförd med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1367/2006, mot bakgrund av bestämmelserna i Århuskonventionen. Tribunalen har felaktigt utgått från att en industrianläggnings koldioxideffektivitet utgör kommersiellt känslig information.

Tribunalen har bortsett från att det finns miljöinformation om utsläpp, i strid med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1367/2006 och artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001.

Tribunalen har inte heller tillräckligt beaktat det övervägande allmänintresset av att tillgång till den aktuella miljöinformationen ges, såsom klaganden har gjort gällande.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, s. 13).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).