Language of document :

Žalba koju je 15. kolovoza 2018. podnio Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 29. svibnja 2018. u predmetu T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) - Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

(predmet C-534/18 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez (zastupnik: M. Esteve Sanz, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem se njome odbija prvi tužbeni razlog žaliteljeve tužbe pred Općim sudom i djelomično odbija treći tužbeni razlog te tužbe;

prihvati zahtjeve iz prvog tužbenog razloga žaliteljeve tužbe pred Općim sudom ili podredno, prihvati zahtjev iz trećeg tužbenog razloga te tužbe;

naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje svih žaliteljevih troškova pred Općim sudom i u žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, koji je podijeljen u šest dijelova, usmjeren je protiv temelja pobijane presude kojom je odbijen žaliteljev prvi tužbeni razlog pred Općim sudom koji se temeljio na tome da je odlukom žalbenog vijeća EUIPO-a povrijeđen članak 63. stavak 1., članak 64. stavak 1. i članak 76. stavak 1. Uredbe (EZ) 207/20091 , jer je žalbeno vijeće moglo osnovano odbaciti dodatni podnesak o tužbenim razlozima koji je žalitelj pravodobno podnio žalbenom vijeću EUIPO-a

U prvom dijelu tog razloga žalitelj iznosi povredu članka 36. Statuta Suda i članka 81. Poslovnika Općeg suda zbog povrede obveze obrazlaganja, jer se Opći sud nije izjasnio o prigovoru nedopuštenosti koji je žalitelj iznio na raspravi u pogledu argumenta koji je EUIPO iznio u svojem odgovoru na tužbu.

U drugom dijelu tog razloga žalitelj navodi: (i) povredu članka 36. Statuta Suda i članka 81. Poslovnika Općeg suda jer Opći sud nije ispunio obvezu da ex officio utvrdi nepostojanje obrazloženja pobijane odluke u pogledu razloga zbog kojih nije uzeo u obzir žaliteljev zahtjev da preispita dokaz o uporabi podnesen Odjelu za poništaje; (ii) povredu žaliteljevih prava obrane, jer je pobijanom odlukom prihvaćeno ex novo obrazloženje koje je EUIPO iznio u odgovoru na tužbu umjesto da je ex officio utvrđeno da odluka žalbenog vijeća ne sadržava obrazloženje; (iii) iskrivljavanje činjenica jer je pobijanom presudom utvrđeno da je žalbeno vijeće moglo zanemariti žaliteljev podnesak a ono ga nije zanemarilo.

U trećem dijelu tog razloga žalitelj iznosi iskrivljavanje činjenica i, konkretno, elemenata u glavnom i dodatnom podnesku koje je žalitelj podnio žalbenom vijeću EUIPO-a.

U četvrtom dijelu tog razloga žalitelj iznosi povredu članka 63. stavka 1., članka 64. stavka 1., članka 76. stavka 1. i članka 57. stavka 2. Uredbe (EZ) 207/2009, jer Opći sud te odredbe pogrešno tumači, potvrđujući odluku žalbenog vijeća EUIPO-a da se ne izjasni o žaliteljevu zahtjevu o kojem se raspravilo pred žalbenim vijećem.

U petom dijelu tog razloga žalitelj iznosi povredu članka 64. Uredbe (EZ) 207/2009, u mjeri u kojoj je Opći sud smatrao da, s obzirom da pitanje stvarne uporabe ranijeg žiga nije pred njim izričito postavljeno, ono ne predstavlja pravno pitanje koje nužno treba ispitati žalbeno vijeće kako bi riješio spor koji se pred njim vodi.

U šestom dijelu tog razloga žalitelj iznosi povredu članaka 64. i 60. Uredbe (EZ) 207/2009 i pravila 49. stavka 1. Uredbe br. 2868/952 prilikom primjene u ovom slučaju sudske prakse koja se odnosi na dvije potonje odredbe koje uređuju dopuštenost žalbi pred žalbenim vijećem EUIPO-a, kada u predmetnom slučaju žalbeno vijeće nije proglasilo žalbu nedopuštenom i kada bi, čak i da je, to proglašenje povrijedilo navedene članke jer podnesci koje je podnio žalitelj nisu billi obuhvaćeni nikakvim razlogom nedopuštenosti.

Drugi žalbeni razlog usmjeren je protiv temelja pobijane presude kojom je treći tužbeni razlog koji je žalitelj iznio pred Općim sudom, koji se temelji na tome da je odlukom žalbenog vijeća povrijeđen članak 8. Uredbe br. 207/2009 djelomično odbijen; taj razlog podijeljen je na dva dijela.

U prvom dijelu tog razloga žalitelj iznosi povredu članka 36. Statuta Suda i članka 81. Poslovnika Općeg suda zbog nedostatka obrazloženja pobijane presude koja ne sadržava nikakvo obrazloženje u pogledu značenja koje daje razmatranjima iz odluka Odjela za poništaje i žalbenog vijeća EUIPO-a u pogledu proizvoda za koje se raniji žig trebalo smatrati registriranim. Žalitelj smatra također da su ta razmatranja bila iskrivljena u mjeri u kojoj je značenje koje im pripisuje pobijana presuda proturječno ocjenama sadržanim u tim odlukama, kao i navodima stranaka i dokazima priloženima u spis.

U drugom dijelu tog razloga žalitelj iznosi povredu članka 8. Uredbe 207/2009 u mjeri u kojoj je Opći sud ocijenio sličnima usluge iz razreda 42. obuhvaćenih spornim žigom i proizvodima za koje se raniji žig smatrao registriranim.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009., o žigu Zajednice (SL 2009, L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

    

2 Uredba Komisije (EZ) br. 2868/95, od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995, L 303, str. 1.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1,. str. 84.).