Language of document :

2018 m. rugpjūčio 15 d. Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gegužės 29 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-577/15 Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / EUIPO - Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

(Byla C-534/18 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantas: Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, atstovaujamas advokatės M. Esteve Sanz

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba ir Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

Apelianto reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą tiek, kiek juo atmetamas ieškinio, kurį apeliantas pateikė Bendrajam Teismui, pirmasis teisinis pagrindas ir iš dalies atmetamas trečiasis teisinis pagrindas.

Patenkinti reikalavimus, susijusius su ieškinio, kurį apeliantas pateikė Bendrajam Teismui, pirmuoju teisiniu pagrindu ir, papildomai, su trečiuoju teisiniu pagrindu.

Nurodyti EUIPO ir įstojusiai į bylą šaliai padengti visas apelianto bylinėjimosi išlaidas, patirtas Bendrajame Teisme ir šiame apeliaciniame procese.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas, kurį sudaro šešios dalys, susijęs su pagrindais, kuriais grindžiamas skundžiamas sprendimas. Minėtame sprendime buvo nuspręsta, jog Apeliacinė taryba galėjo neatsižvelgti į papildomą rašytinį pareiškimą, kurį apeliantas laiku pateikė EUIPO apeliacinei tarybai, ir juo buvo atmestas Bendrajam Teismui pateikto ieškinio pirmasis pagrindas, susijęs su tuo, kad EUIPO apeliacinė taryba pažeidė Reglamento (EB) Nr. 207/20091 63 straipsnio 1 dalį, 64 straipsnio 1 dalį ir 76 straipsnio 1 dalį.

Pirmojo apeliacinio skundo pagrindo pirma dalis susijusi su Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 81 straipsnio pažeidimu dėl to, kad Bendrasis Teismas pažeidė motyvavimo pareigą, kai skundžiamame sprendime nenusprendė dėl per žodinę proceso dalį apelianto pateikto tvirtinimo, kad argumentai, kuriuos EUIPO išdėstė savo atsakyme į ieškinį, yra nepriimtini.

Remiantis apeliacinio skundo pirmojo pagrindo antra dalimi nurodomas: (i) Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 81 straipsnio pažeidimas dėl to, kad nebuvo įvykdyta Bendrojo Teismo pareiga ex officio konstatuoti, jog ginčijamame sprendime nebuvo pateikti motyvai, kuo remiantis nebuvo atsižvelgta į ieškovės prašymą iš naujo išanalizuoti Anuliavimo skyriui pateiktus naudojimo įrodymus. (ii) Apelianto teisių į gynybą pažeidimas dėl to, kad skundžiamame sprendime buvo pritarta ex novo argumentams, EUIPO išdėstytiems atsakyme į ieškinį, vietoj to, kad Bendrasis Teismas ex officio nurodytų, jog Apeliacinės tarybos sprendimas nemotyvuotas. (iii) Faktinių aplinkybių iškraipymas skundžiamame sprendime, kai buvo nuspręsta, kad Apeliacinė taryba galėjo neatsižvelgti į apelianto rašytinį pareiškimą nepaisant to, kad Apeliacinė taryba atsižvelgė į minėtą pareiškimą.

Trečia apeliacinio skundo pirmojo pagrindo dalis susijusi su faktinių aplinkybių iškraipymu ir konkrečiai su pareiškimuose, kuriuose nurodomi apeliacijos pagrindai (pirminiame ir papildomame), ir kuriuos apeliantas pateikė EUIPO apeliacinei tarybai, išdėstytų argumentų iškraipymu.

Ketvirta apeliacinio skundo pirmojo pagrindo dalis susijusi su Reglamento (EB) Nr. 207/2009 63 straipsnio 1 dalies, 64 straipsnio 1 dalies, 76 straipsnio 1 dalies ir 57 straipsnio 2 dalies pažeidimu dėl to, kad skundžiamame sprendime šie straipsniai aiškinami klaidingai; ja remiantis tvirtinama, kad EUIPO apeliacinė taryba nenusprendė dėl apelianto reikalavimo, kuris buvo aptariamas Apeliacinėje taryboje.

Remiantis penkta apeliacinio skundo pirmojo pagrindo dalimi tvirtinama, kad buvo pažeistas Reglamento (EB) Nr. 207/2009 64 straipsnis dėl to, kad skundžiamame sprendime buvo nuspręsta, jog kadangi klausimas dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo nebuvo konkrečiai iškeltas Apeliacinėje taryboje, šis klausimas nėra teisės į klausimas, kurį privalo išnagrinėti Apeliacinė taryba, kad galėtų priimti sprendimą jos nagrinėjamoje byloje.

Remiantis šešta apeliacinio skundo pirmojo pagrindo dalimi tvirtinama, kad buvo pažeisti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 64 straipsnis ir Reglamento Nr. 2868/952 49 taisyklės 1 dalis dėl to, kad Bendrasis Teismas taikė šiai bylai jurisprudenciją, susijusią su šiais dviem straipsniais, kuriais reglamentuojamas apeliacijų priimtinumas EUIPO apeliacinėje taryboje kai, kaip šuo atveju, Apeliacinė taryba nepripažino, jog apeliacija nepriimtina ir net jeigu taip būtų buvę, tokiu pripažinimu būtų pažeisti minėti straipsniai, nes apelianto pateikti rašytiniai dokumentai nebuvo pripažinti nepriimtinais.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas pateiktas dėl skundžiamo sprendimo pagrindo, kuriuo remdamasis Bendrasis Teismas iš dalies atmetė trečiąjį ieškinio pagrindą ir nurodė, jog EUIPO apeliacinės tarybos sprendimu buvo pažeistas Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnis; jį sudaro dvi dalys.

Remiantis pirma apeliacinio skundo antrojo pagrindo dalimi nurodoma, kad pažeistas Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 81 straipsnis dėl to, kad skundžiamame sprendime nebuvo pateikti motyvai ir nebuvo paaiškinta, kokią reikšmę nuspręsta suteikti EUIPO anuliavimo skyriaus ir apeliacinės tarybos sprendimams dėl prekių, kurių atžvilgiu ankstesnis prekių ženklas turi būti laikomas įregistruotu. Be to, nurodoma, kad šie argumentai buvo iškraipyti kai reikšmė, kuri skundžiamu sprendimu buvo teikta išvadoms, pateiktoms tuose sprendimuose, buvo lyginama su šalių tvirtinimais ir proceso organizavimo priemonėmis.

Remiantis antra apeliacinio skundo antrojo pagrindo dalimi nurodoma, kad buvo pažeistas Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnis tiek, kiek skundžiamu sprendimu pripažįstama, jog 42 klasės paslaugos, kurioms skirtas prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas, ir prekės, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, yra panašios.

____________

1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

2 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189).