Language of document :

2018 m. lapkričio 7 d. High Court (Ireland) (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister for Justice and Equality / ND

(Byla C-685/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Ireland)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Minister for Justice and Equality

Atsakovas: ND

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar kriterijai, kuriais remiantis reikia nuspręsti, ar prokuroras, kuris paskirtas išduodančiąja teismine institucija pagal 6 straipsnio 1 dalį1 , atsižvelgiant į minėtos 2002 m. Pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo procedūrų tarp valstybių narių tvarkos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos savarankišką reikšmę, yra teisminė institucija, apima tai, kad, pirma, prokuroras yra nepriklausomas nuo vykdomosios valdžios ir, antra, kad laikoma, jog jis savo teisinėje sistemoje vykdo teisingumą arba dalyvauja jį vykdant?

2.    Jei ne, kokiais kriterijais vadovaudamasis nacionalinis teismas turėtų nustatyti, ar prokuroras, kuris pagal Pagrindų sprendimo 6 straipsnio 1 dalį yra paskirtas išduodančiąja teismine institucija, yra teisminė institucija pagal 6 straipsnio 1 dalį?

3.    Jeigu kriterijai apima reikalavimą, kad prokuroras vykdytų teisingumą arba dalyvautų jį vykdant, ar tas reikalavimas turi būti nustatomas pagal jam jo teisinėje sistemoje suteiktą statusą ar pagal tam tikrus objektyvius kriterijus? Jei tai objektyvūs kriterijai, kokie jie yra?

4.    Ar Lietuvos Respublikos prokuroras yra teisminė institucija atsižvelgiant į minėtos 2002 m. Pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo procedūrų tarp valstybių narių tvarkos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos savarankišką reikšmę?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).