Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie (Belgien) den 29. august 2018 – straffesag mod IK

(Sag C-551/18)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hof van Cassatie

Tiltalt i straffesagen

IK

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 8, stk. 1, litra f), i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre 1 fortolkes således, at det er tilstrækkeligt, at en udstedende judiciel myndighed i den europæiske arrestordre kun nævner den idømte eksigible frihedsstraf og således ikke en for det samme forhold og ved samme retsafgørelse idømt tillægsstraf, såsom det her omhandlede tilsyn, der først kan medføre faktisk frihedsberøvelse efter afsoningen af den førstnævnte frihedsstraf og kun efter en udtrykkelig afgørelse herom fra den straffuldbyrdende ret?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, skal artikel 8, stk. 1, litra f), i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre fortolkes således, at overgivelsen fra den fuldbyrdende medlemsstats judicielle myndighed på grundlag af en europæisk arrestordre, som kun nævner den idømte eksigible frihedsstraf og således ikke en for det samme forhold og ved samme retsafgørelse pålagt tillægsstraf om tilsyn, har den virkning, at der i den fuldbyrdende judicielle myndigheds medlemsstat kan foretages faktisk frihedsberøvelse til fuldbyrdelse af tillægsstraffen?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, skal artikel 8, stk. 1, litra f), i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre fortolkes således, at den udstedende judicielle myndigheds undladelse af at anføre den idømte tillægsstraf om tilsyn i den europæiske arrestordre har til følge, at tillægsstraffen, som den fuldbyrdende judicielle myndighed må antages ikke at have kendskab til, ikke kan føre til en faktisk frihedsberøvelse i den udstedende medlemsstat?

____________

1     Rådets rammeafgørelse af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (2002/584/RIA) (EFT L 190, s. 1).