Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 29. augustil 2018 – kriminaalasi IK süüdistuses

(kohtuasi C-551/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie

Kassatsioonkaebuse esitaja

IK

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamotsuse 2002/584/JSK1 artikli 8 lõike 1 punkti f tuleb tõlgendada sellisena, et piisab, kui Euroopa vahistamismääruse teinud õigusasutus viitab Euroopa vahistamismääruses üksnes täidetavale vabadusekaotuslikule karistusele, nimetamata sama süüteo eest ja sama kohtuotsusega määratud lisakaristust, nagu järelevalve alla määramine, mis toob kaasa tegeliku vabadusekaotuse alles pärast vabadusekaotusliku põhikaristuse täideviimist ning üksnes pärast selle kohta sõnaselge otsuse tegemist täitmiskohtu poolt?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas raamotsuse 2002/584/JSK artikli 8 lõike 1 punkti f tuleb tõlgendada selliselt, et üleandmine vahistamismäärust täitva õigusasutuse liikmesriigi poolt Euroopa vahistamismääruse alusel, milles nimetatakse üksnes vabadusekaotuslikku karistust, mitte aga sama süüteo eest ja sama kohtuotsusega mõistetud lisakaristust ehk järelevalve alla määramist, tähendab, et vahistamismääruse teinud õigusasutuse liikmesriigis võib seda lisakaristust täide viies määrata tegeliku vabadusekaotuse?

3.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas raamotsuse 2002/584/JSK artikli 8 lõike 1 punkti f tuleb tõlgendada selliselt, et asjaolu, et vahistamismääruse teinud õigusasutus ei ole Euroopa vahistamismääruses nimetanud lisakaristust ehk järelevalve alla määramist, tähendab seda, et see lisakaristus, mille puhul võib eeldada, et vahistamismäärust täitev õigusasutus ei ole sellest teadlik, ei saa kaasa tuua tegelikku vabadusekaotust vahistamismääruse teinud õigusasutuse liikmesriigis?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).