Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. augustā iesniedza Hof van Cassatie (Beļģija) – kriminālprocess pret IK

(Lieta C-551/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van Cassatie

Kasācijas sūdzības iesniedzējs

IK

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamatlēmuma 2002/584/TI 1 8. panta 1. punkta f) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pietiek ar to, ka Eiropas apcietināšanas orderī izsniegšanas tiesu iestāde min vienīgi izpildāmu brīvības atņemšanas sodu, kas ticis piespriests, bet nemin papildsodu, kas piespriests par to pašu noziedzīgo nodarījumu un ar to pašu tiesas nolēmumu, tādu kā nodošana kriminālsodu izpildes tiesas uzraudzībā, kas paredz reālu brīvības atņemšanu tikai pēc sākotnējā brīvības atņemšanas soda izpildes, turklāt vienīgi pēc tieša lēmuma, ko šajā sakarā pieņēmusi tādu kā kriminālsodu izpildes tiesa?

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā, vai Pamatlēmuma 2002/584/TI 8. panta 1. punkta f) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka izpildes tiesu iestādes dalībvalsts veiktas nodošanas saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi, kurā ir minēts vienīgi izpildāmais brīvības atņemšanas sods, kas ticis piespriests, un nevis papildsods – nodošana kriminālsodu izpildes tiesas uzraudzībā, kas piespriests par to pašu noziedzīgo nodarījumu un ar to pašu tiesas nolēmumu, sekas ir tādas, ka izsniegšanas tiesu iestādes dalībvalstī var tikt īstenota reāla brīvības atņemšana, izpildot šo papildsodu?

Noliedzošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā, vai Pamatlēmuma 2002/584/TI 8. panta 1. punkta f) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam, ka Eiropas apcietināšanas orderī izsniegšanas tiesu iestāde nav minējusi nodošanas kriminālsodu izpildes tiesas uzraudzībā papildsodu, kas ticis piespriests, sekas ir tādas, ka šis papildsods, attiecībā uz kuru var pieņemt, ka izpildes tiesu iestāde par to nezina, nevar būt pamats reālai brīvības atņemšanai izsniegšanas tiesu iestādes dalībvalstī?

____________

1     Padomes Pamatlēmums (2002. gada 13. jūnijs) 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).