Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 29. augusta 2018 – trestné konanie proti IK

(vec C-551/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Navrhovateľ

IK

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 8 ods. 1 písm. f) rámcového rozhodnutia o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi1 vykladať v tom zmysle, že postačuje, ak súdny orgán, ktorý vydal európsky zatykač, v ňom uvedie len uložený vykonateľný trest odňatia slobody, bez toho, aby v ňom uviedol dodatočný trest uložený za ten istý trestný čin tým istým súdnym rozhodnutím, akým je dodatočný trest dohľadu, ktorý má za následok reálne pozbavenie slobody až po vykonaní hlavného trestu odňatia slobody a až po formálnom rozhodnutí, ktoré vydá strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen (súd pre výkon trestov)?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa článok 8 ods. 1 písm. f) rámcového rozhodnutia o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi vykladať v tom zmysle, že vydanie osoby členským štátom vykonávajúceho súdneho orgánu na základe európskeho zatykača, v ktorom je uvedený len uložený vykonateľný trest odňatia slobody a nie aj dodatočný trest dohľadu uložený za ten istý trestný čin tým istým súdnym rozhodnutím, má za následok, že pri výkone tohto dodatočného trestu v členskom štáte súdneho orgánu, ktorý vydal európsky zatykač, môže dôjsť k reálnemu pozbaveniu slobody?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, má sa článok 8 ods. 1 písm. f) rámcového rozhodnutia o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že súdny orgán, ktorý vydal európsky zatykač, v ňom neuviedol dodatočný trest dohľadu, má za následok, že tento dodatočný trest, pri ktorom možno predpokladať, že vykonávajúci súdny orgán o ňom nemal vedomosť, nemôže viesť k reálnemu pozbaveniu slobody v členskom štáte súdneho orgánu, ktorý vydal európsky zatykač?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34).