Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 29. avgusta 2018 – kazenski postopek zoper IK

(Zadeva C-551/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Cassatie

Vlagatelj kasacijske pritožbe

IK

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 8(1)(f) Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje1 razlagati tako, da zadostuje, da odreditveni pravosodni organ v evropskem nalogu za prijetje navede zgolj izrečeno izvršljivo kazen zapora, ne pa tudi stranske kazni, kakršna je TBS, ki je bila izrečena za isto kaznivo dejanje z isto sodno odločbo, zaradi katere bo odvzeta prostost šele po tem, ko bo izvršena prvonavedena kazen zapora, in to šele na podlagi izrecne odločbe, ki jo o tem izda strafuitvoeringsrechtbank (sodišče, pristojno za izvrševanje kazenskih sankcij)?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 8(1)(f) Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje razlagati tako, da predaja s strani države članice izvršitvenega pravosodnega organa na podlagi evropskega naloga za prijetje – v katerem je navedena zgolj izrečena izvršljiva kazen zapora, izrečena stranska kazen TBS, ki je bila izrečena za isto kaznivo dejanje z isto sodno odločbo, pa torej ni navedena – pomeni, da lahko država članica odreditvenega pravosodnega organa dejansko odvzame prostost zaradi izvršitve stranske kazni?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba člen 8(1)(f) Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje razlagati tako, da je posledica tega, da odreditveni pravosodni organ v evropskem nalogu za prijetje ni navedel stranske kazni TBS, to, da ta stranska kazen – za katero je mogoče šteti, da izvršitveni pravosodni organ zanjo ne ve – ne more voditi do dejanskega odvzema prostosti v odreditveni državi članici?

____________

1     Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) (UL L 190, str. 1).