Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 29 augusti 2018 – brottmål mot IK

(Mål C-551/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

IK.

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 8.1 f i rådets rambeslut 2002/584/RIF tolkas så att det är tillräckligt att den utfärdande rättsliga myndigheten i den europeiska arresteringsordern endast anger det frihetsberövande straff som har ådömts, utan att således även ange det kompletterande straff för samma brottslighet och genom samma rättsliga avgörande, såsom i detta fall övervakning vilket inte kommer att ge upphov till ett faktiskt frihetsberövande förrän det huvudsakliga fängelsestraffet är verkställt och endast efter ett formellt beslut i detta avseende av strafuitvoeringsrechtbank?

2)    Om den första frågan besvaras jakande: ska artikel 8.1 f i rådets rambeslut 2002/584/RIF tolkas så, att en verkställande rättslig myndighet i en medlemsstat kan besluta om ett utlämnande med stöd av en europeisk arresteringsorder i vilken endast anges det beslutade frihetsberövande straffet och alltså inte det kompletterande straff som består i utdömandet av övervakning som beslutats på grund av samma brott och genom samma rättsliga avgörande, med följd att det kan verkställas av rättsliga myndigheter i den medlemsstat som har utfärdat arresteringsordern genom ett faktiskt frihetsberövande på grund av denna kompletterande påföljd?

3)    Om svaret på den första frågan är nekande: ska artikel 8.1 f i rådets rambeslut 2002/584/RIF tolkas så, att den omständigheten att den utfärdande rättsliga myndigheten i den europeiska arresteringsordern inte har angett den kompletterande påföljden övervakning får till konsekvens att denna kompletterande påföljd, beträffande vilken det kan antas att den verkställande rättsliga myndigheten saknade kännedom, inte kan medföra ett faktiskt frihetsberövande i den utfärdande medlemsstaten?

____________