Language of document :

Иск, предявен на 30 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-676/18)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

да установи, че като не е приело до 30 септември 2016 г. всички законови, подзаконови и административни мерки, за да се съобрази с Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.1 , или при всички положения, като не е съобщило тези разпоредби на Комисията, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си съгласно член 28, параграф 1 от посочената директива,

да наложи на Кралство Белгия на основание член 260, параграф 3 ДФЕС плащане на дневна парична санкция в размер на 49 906,50 EUR, считане от датата на постановяване на решението по настоящото дело за неизпълнение на задължението за съобщаване на мерките по транспониране на Директива 2014/36/ЕС, която сума следва да бъде внесена по сметка, посочена от Комисията,

да осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

По силата на член 28, параграф 1 от Директива 2014/36/ЕС държавите членки са задължени да приема необходимите национални мерки за транспониране на задълженията по тази директива до 30 септември 2016 г. Поради несъобщаване на всички мерки за транспониране на Директивата от страна на Белгия, Комисията решава да сезира Съда.

С исковата си молба Комисията предлага на Белгия да бъде наложена дневна парична санкция от 49 906,50 EUR. Размерът на санкцията е изчислен с оглед на тежестта и продължителността на нарушението, както и с оглед на възпиращия ефект предвид платежоспособността на посочената държава членка.

____________

1 Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници (ОВ L 94, 2014 г., стр. 375).