Language of document :

Žaloba podaná dne 30. října 2018 – Evropská komise v. Belgické království

(Věc C-676/18)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, zmocněnci)

Žalované: Belgické království

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr,

určil, že Belgické království tím, že do 30. září 2016 nepřijalo všechny právní a správní předpisy pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 20141 , či každopádně tím, že tyto předpisy nesdělilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 28 odst. 1 této směrnice;

z důvodu nesplnění povinnosti sdělit opatření k provedení směrnice 2014/36/EU uložil Belgickému království v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU povinnost platit penále ve výši 49 906,50 eura denně počínaje dnem vyhlášení rozsudku v projednávané věci, a to na účet určený Komisí;

uložil Belgickému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Členské státy měly podle čl. 28 odst. 1 směrnice 2014/36/EU přijmout vnitrostátní opatření požadovaná k provedení povinností stanovených touto směrnicí do 30. září 2016. Vzhledem k tomu, že Belgie nesdělila všechna opatření k provedení směrnice, rozhodla se Komise předložit věc Soudnímu dvoru.

Komise v žalobě navrhuje, aby bylo Belgii uloženo denní penále ve výši 49 906,50 eura. Výše penále byla vypočtena s přihlédnutím k závažnosti a délce trvání protiprávního jednání a k odrazujícímu účinku v závislosti na platební schopnosti tohoto členského státu.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci (Úř. věst. 2014 L 94, s. 375).