Language of document :

Sag anlagt den 30. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

(Sag C-676/18)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Condou-Durande, C. Cattabriga og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Belgien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 28, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af 26. februar 2014 1 , idet det ikke senest den 30. september 2016 har vedtaget alle de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, eller under alle omstændigheder ikke har underrettet Kommissionen herom.

I henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF pålægges Kongeriget Belgien at betale en tvangsbøde på 49 906,50 EUR pr. dag at regne fra datoen for dommens afsigelse i den foreliggende sag på grund af tilsidesættelsen af pligten til at meddele gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 2014/36/EU, hvilket beløb indbetales på en af Kommissionen angivet konto.

Kongeriget Belgien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Medlemsstaterne var i henhold til artikel 28, stk. 1, i direktiv 2014/36/EU forpligtede til at træffe de nødvendige nationale bestemmelser for at implementere forpligtelserne i dette direktiv senest den 30. september 2016. Da Belgien ikke har meddelt alle gennemførelsesbestemmelserne til direktivet, har Kommissionen besluttet at anlægge sag ved Domstolen.

Med sit søgsmål har Kommissionen nedlagt påstand om, at Belgien pålægges en daglig tvangsbøde på 49 906,50 EUR. Tvangsbødens størrelse er blevet beregnet under hensyntagen til overtrædelsens grovhed og varighed samt til den afskrækkende virkning i forhold til denne medlemsstats betalingsevne.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af 26.2.2014 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere (EUT 2014, L 94, s. 375).