Language of document :

30. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(kohtuasi C-676/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen)

Kostja: Belgia Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Belgia Kuningriik ei ole hiljemalt 30. septembriks 2016 vastu võtnud kõiki õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/36/EL1 , või vähemalt ei ole nendest komisjoni teavitanud, siis on Belgia Kuningriik rikkunud direktiivi artikli 28 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

määrata Belgia Kuningriigile direktiivi 2014/36/EL ülevõtmismeetmetest teavitamise kohustuse täitmata jätmise eest ELTL artikli 260 lõike 3 alusel alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamise päevast karistusmakse 49 906,50 eurot päevas, mis tuleb tasuda komisjoni näidatud arvele;

mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Liikmesriigid olid direktiivi 2014/36/EL artikli 28 lõike 1 kohaselt kohustatud võtma riigisisesed meetmed, mis on vajalikud selle direktiivi kohustuste ülevõtmiseks, hiljemalt 30. septembriks 2016. Kuna Belgia direktiivi ülevõtmise meetmetest ei ole teavitanud, otsustas komisjon Euroopa Kohtusse hagi esitada.

Komisjon teeb hagis ettepaneku määrata Belgiale karistusmakse 49 906,50 eurot päevas. Karistusmakse suuruse arvutamisel on arvesse võetud rikkumise raskust ja kestust ning hoiatavat mõju liikmesriigi maksevõimet arvestades.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/36/EL kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta (ELT 2014, L 94, lk 375).