Language of document :

Kanne 30.10.2018 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(asia C-676/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Condou-Durande, C. Cattabriga ja G. von Rintelen)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/36/EU1 28 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut viimeistään 30.9.2016 kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai joka tapauksessa toimittanut näitä säännöksiä komissiolle

Belgian kuningaskunta on määrättävä suorittamaan SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla 49 906,50 euron suuruinen päivittäinen uhkasakko komission ilmoittamalle tilille siitä päivästä alkaen, kun nyt käsiteltävässä asiassa annetaan tuomio, direktiivin 2014/36/EU täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamista koskevan velvollisuuden täyttämättä jättämisen johdosta

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Jäsenvaltioiden oli direktiivin 2014/36/EU 28 artiklan 1 kohdan nojalla toteutettava kyseisen direktiivin velvoitteiden täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset toimenpiteet viimeistään 30.9.2016. Koska Belgia ei ole ilmoittanut kaikkia direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä, komissio on päättänyt saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio ehdottaa kanteessaan, että Belgia määrätään suorittamaan 49 906,50 euron suuruinen päivittäinen uhkasakko. Uhkasakon määrä on laskettu ottamalla huomioon rikkomisen vakavuus ja kesto sekä kyseisen jäsenvaltion maksukyvystä riippuva ehkäisevä vaikutus.

____________

1 Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten 26.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/36/EU (EUVL 2014, L 94, s. 375).