Language of document :

2018. október 30-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-676/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel legkésőbb 2016. szeptember 30-ig nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,1 illetve mindenesetre nem közölte ezeket a rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette az említett irányelv 28. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően a jelen ügyben az ítélet kihirdetésének napjától kezdve kötelezze a Belga Királyságot napi 49 906,50 euró összegű kényszerítő bírságnak a Bizottság által megjelölendő számlára történő megfizetésére a 2014/36/EU irányelv átültetését célzó intézkedések közlésére irányuló kötelezettség elmulasztása miatt;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/36/EU irányelv 28. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kellett megállapítaniuk az irányelv szerinti kötelezettségek átültetéséhez szükséges nemzeti intézkedéseket. Mivel Belgium nem közölte az irányelv átültetésére vonatkozó összes intézkedést, a Bizottság úgy határozott, hogy a Bírósághoz fordul.

Keresetében a Bizottság azt javasolja, hogy a Bíróság szabjon ki napi 49 906,50 euró összegű kényszerítő bírságot Belgiummal szemben. A kényszerítő bírság összegét a jogsértés súlyosságának, időtartamának, valamint – a tagállam fizetési képessége alapján – a visszatartó hatásnak a figyelembevételével számították ki.

____________

1 A szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94, 375. o.).