Language of document :

Acțiune introdusă la 30 octombrie 2018 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

(Cauza C-676/18)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea, cel mai târziu la 30 septembrie 2016, a tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2014/36/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, sau, indiferent de situație, prin necomunicarea acestor dispoziții Comisiei, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 28 alineatul (1) din directiva menționată;

obligarea Regatului Belgiei, în conformitate cu articolul 260 al treilea paragraf TFUE la plata unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 49 906,50 euro pe zi, începând cu data pronunțării hotărârii în prezenta cauză pentru neîndeplinirea obligației de a comunica măsurile de transpunere a Directivei 2014/36/UE, într-un cont care va fi indicat de Comisie;

obligarea Regatul Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Statele membre erau obligate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Directiva 2014/36/UE să adopte măsurile naționale necesare pentru transpunerea obligațiilor conținute de această directivă cel mai târziu la 30 septembrie 2016. În lipsa comunicării tuturor măsurilor de transpunere a directivei de către Belgia, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție.

În acțiunea formulată, Comisia propune aplicarea în privința Belgiei a unei penalități cu titlu cominatoriu zilnice în cuantum de 49 906,50 euro. Cuantumul penalității a fost calculat ținând seama de gravitatea, de durata încălcării, precum și de efectul disuasiv în funcție de capacitatea de plată a acestui stat membru.

____________

1 Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri (JO 2014 L 94, p. 375).