Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2018 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(vec C-676/18)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť, že Belgické kráľovstvo si tým, že najneskôr do 30. septembra 2016 neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na to, aby zabezpečilo súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 20141 alebo že v každom prípade neoznámilo tieto ustanovenia Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 28 ods. 1 uvedenej smernice,

uložiť Belgickému kráľovstvu v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť zaplatiť penále vo výške 49 906,50 eura denne prevodom na účet, ktorý určí Komisia, odo dňa vyhlásenia rozsudku v tejto veci, za nesplnenie povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2014/36/EÚ,

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Členské štáty boli na základe článku 28 ods. 1 smernice 2014/36/EÚ povinné prijať vnútroštátne opatrenia požadované na prebratie záväzkov z tejto smernice najneskôr do 30. septembra 2016. Keďže nedošlo k nijakému oznámeniu opatrení na prebratie smernice Belgickom, Komisia sa rozhodla, že sa obráti na Súdny dvor.

Vo svojej žalobe Komisia navrhuje, aby sa Belgicku uložilo denné penále vo výške 49 906,50 eura. Pri výpočte výšky penále sa zohľadnila závažnosť, trvanie porušenia, ako aj na odradzujúci účinok v závislosti od platobnej schopnosti tohto členského štátu.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 375).