Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-676/18)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen)

Svarande: Konungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 28.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 20141 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förelägga Konungariket Belgien att i enlighet med artikel 260.3 FEUF och på det konto som kommissionen anger betala vite med 49 906,50 euro per dag från och med dagen för meddelande av domen i förevarande mål för brott mot skyldigheten att lämna underrättelse om införlivandeåtgärder för direktiv 2014/36/EU, och

förplikta Konungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Medlemsstaterna var enligt artikel 28.1 i direktiv 2014/36/EU skyldiga att senast den 30 september 2016 vidta nödvändiga nationella åtgärder för att införliva skyldigheterna i direktivet. Kommissionen har inte mottagit någon underrättelse från Belgien om några införlivandeåtgärder och har därför beslutat att väcka talan vid domstolen.

Kommissionen har yrkat att Belgien ska föreläggas att betala löpande vite med 49 906,50 euro per dag. Vitesbeloppet har beräknats med hänsyn till allvaret, den tid som överträdelsen pågått samt beloppet avskräckande verkan i förhållande till medlemsstatens betalningsförmåga.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (EUT L 94, 2014, s. 375).