Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti (Румъния), постъпило на 17 октомври 2018 г. — Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Дело C-648/18)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател във въззивното производство: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Ответник във въззивното производство: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 35 ДФЕС тълкуване на член 23, алинея 1, и на член 28, буква c) от Legea energiei electrice și a gazelor naturale № 123/2012 [Закон за електроенергията и природния газ], съгласно което производителите на електроенергия от Румъния са длъжни да сключват сделки за цялото количество на произведената от тях електроенергия изключително на централизирания конкурентен пазар в Румъния, като същевременно са налице възможности за износ на енергия, но не директно, а с посредничеството на търговски дружества?

____________