Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bucureşti (Rumænien) den 17. oktober 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) mod Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Sag C-648/18)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Bucureşti

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Sagsøgt: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 35 TEUF til hinder for en fortolkning af artikel 23, stk. 1, og af artikel 28, litra c), i Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, hvorefter Rumæniens elektricitetsproducenter har pligt til at handle med hele den producerede elektricitetsmængde udelukkende på et rumænsk, centraliseret konkurrencepræget marked henset til, at der er mulighed for at eksportere elektriciteten, men ikke direkte og kun gennem et tradingselskab?

____________