Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul București (Rumänien) den 17 oktober 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) mot Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Mål C-648/18)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

Motpart: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Tolkningsfråga

Utgör artikel 35 FEUF hinder för en tolkning av artiklarna 23.1 och 28 c i Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 som innebär att Rumäniens elproducenter är skyldiga att handla med hela den producerade elmängden enbart på en rumänsk centraliserad konkurrensutsatt marknad, med tanke på att el uteslutande får exporteras genom tradingbolag och inte direkt?

____________