Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Oberösterreich - Rakousko) – Ahmad Shah Ayubi v. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(Věc C-713/17)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2011/95/EU – Normy o obsahu mezinárodní ochrany – Postavení uprchlíka – Článek 29 – Sociální péče – Odlišné zacházení – Uprchlíci, kteří mají dočasné právo pobytu“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ahmad Shah Ayubi

Žalovaný: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Výrok

Článek 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany, musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, která stanoví, že uprchlíkům, jež mají právo na dočasný pobyt v členském státě, jsou poskytovány nižší dávky sociální péče, než jsou dávky poskytované státním příslušníkům tohoto členského státu a uprchlíkům, kterým bylo uděleno právo na trvalý pobyt v uvedeném členském státě.

Uprchlík se před vnitrostátními soudy může dovolávat neslučitelnosti takové právní úpravy, jako je právní úprava, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, s čl. 29 odst. 1 směrnice 2011/95 za tím účelem, aby nebylo uplatněno omezení jeho práv, které obsahuje tato právní úprava.

____________

1 Úř. věst. C 123, 9.4.2018.