Language of document :

2018 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

(Byla C-713/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2011/95/ES – Reikalavimai, susiję su tarptautinės apsaugos pobūdžiu – Pabėgėlio statusas – 29 straipsnis – Socialinis aprūpinimas – Skirtingas vertinimas – Teisę laikinai gyventi šalyje turintys pabėgėliai)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Ahmad Shah Ayubi

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Rezoliucinė dalis

1.    2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų 29 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje numatyta, kad pabėgėliams, turintiems teisę laikinai gyventi valstybėje narėje, yra suteikiamos socialinės paramos išmokos, kurios yra mažesnės už išmokas, skiriamas tos valstybės narės piliečiams ir teisę nuolat gyventi toje valstybėje narėje turintiems pabėgėliams.

2.    Nacionaliniuose teismuose pabėgėlis gali remtis tuo, jog tokia teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, yra nesuderinama su Direktyvos 2011/95 29 straipsnio 1 dalimi, siekdamas, kad nebūtų apribotos jo teisės, suteikiamos pagal šią teisės nuostatą.

____________

1 OL C 123, 2018 4 9.