Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 5. listopadu 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Věc C-678/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Předběžná otázka

Musí být čl. 90 odst. 1 nařízení č. 6/20021 vykládán v tom smyslu, že kogentně přenáší příslušnost k vydávání předběžných a ochranných opatření na všechny v něm vyjmenované soudy členského státu, nebo ponechává zcela či zčásti na členských státech, aby příslušnost k vydávání takovýchto opatření svěřily výlučně soudům, které jsou podle čl. 80 odst. 1 nařízení č. 6/2002 určeny jako soudy pro (průmyslové) vzory Společenství (prvního a druhého stupně)?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142).