Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Lieta C-678/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējs: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Prejudiciālais jautājums

Vai Kopienas dizainparaugu regulas 1 90. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir paredzēts, ka kompetenci noteikt pagaidu pasākumus, ietverot aizsargpasākumus, obligāti nodod visām tur minētajām dalībvalsts tiesām, vai arī tas – pilnībā vai daļēji – ļauj dalībvalstīm izlemt nodot kompetenci noteikt šādus pasākumus vienīgi tiesām, kas saskaņā ar Kopienas dizainparaugu regulas 80. panta 1. punktu ir noteiktas kā (pirmās un otrās instances) Kopienas dizainparaugu tiesas?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.).