Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 5. novembra 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(vec C-678/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 90 ods. 1 nariadenia č. 6/20021 vykladať v tom zmysle, že kogentne zveruje príslušnosť na nariadenie predbežných opatrení vrátane ochranných opatrení na všetky tam uvedené súdy členského štátu alebo ponecháva na členské štáty, aby – úplne alebo sčasti – zverili príslušnosť nariadiť také opatrenia výlučne súdom, ktoré sú podľa článku 80 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 ustanovené ako súdy pre dizajn spoločenstva (prvého alebo druhého stupňa)?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).