Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 5. novembra 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Zadeva C-678/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranka v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 90(1) Uredbe o modelih Skupnosti1 razlagati tako, da je z njim na vsa v njem navedena sodišča neke države članice obvezno prenesena pristojnost, da odredijo začasne in zaščitne ukrepe, ali pa je z njim državam članicam – v celoti ali delno – prepuščeno, da pristojnost za odreditev takih ukrepov prenesejo izključno na sodišča, ki so v skladu s členom 80(1) Uredbe o modelih Skupnosti navedena kot sodišča (prve in druge stopnje) za modele Skupnosti?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142).