Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. novembrī iesniedza Okresním soudem v Ostravě (Čehijas Republika) – OPR-Finance s.r.o./GK

(Lieta C-679/18)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Okresním soudem v Ostravě

Pamatlietas puses

Prasītāja: OPR-Finance s.r.o.

Atbildētājs: GK

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK 1 (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 8. un 23. panta noteikumiem, kuri ir piemērojami kopā, netiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā ir noteikts, ka sankcija par to, ka kreditors nav izpildījis pienākumu novērtēt patērētāja kredītspēju pirms patēriņa kredītlīguma noslēgšanas, ir patēriņa kredītlīguma spēkā neesamība kopā ar patērētāja pienākumu atmaksāt kreditoram pamatsummu termiņā, kas atbilst patērētāja finansiālajām iespējām, šādu sankciju (patēriņa kredītlīguma spēkā neesamību) piemērojot tikai gadījumā, ja patērētājs to ir ierosinājis (t.i., apstrīdējis līguma spēkā esamību), ievērojot trīs gadu noilguma termiņu?

Vai no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 8. un 23. panta noteikumiem, kuri ir piemērojami kopā, valsts tiesai izriet pienākumu pēc savas iniciatīvas piemērot sankciju, kas noteikta valsts tiesību aktos attiecībā uz kreditora pienākuma novērtēt patērētāja kredītspēju (t.i., pat gadījumā, ja patērētājs aktīvi neierosina šo sankciju) neizpildīšanu?

____________

1 OV 2008, L 133, 66. lpp.